Beroepingswerkzaamheden 2023/2024

Predikant Elthetogemeente Alblasserdam (0,5) fte

 De Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Alblasserdam e.o. is op zoek naar een predikant (m/v).

 Wij maken zelfstandig deel uit van de PKN en werken nauw samen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP).

Als kleine, maar hechte geloofsgemeenschap willen wij de Bijbelverhalen op eigentijdse wijze gestalte geven.

 

Bent u geïnteresseerd ? Voor een uitgebreidere profielschets of nadere informatie kunt u contact opnemen met Cor Resseler, secretaris van de beroepingscommissie. Zijn telefoonnummer is 06-17912536 en het mailadres c.resseler@hccnet.nl. Kijk ook eens op onze website www.elthetokerk.nl.

______________________________________________________________________

 

Profielschets voor de nieuwe predikant (m/v) van de Elthetogemeente te Alblasserdam

 

Als Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam zijn we een kleine protestantse gemeente waarin vrijzinnig, liberaal gedacht wordt. We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom voelt, wie hij of zij ook is en hoe hij of zij ook in het geloof staat. De kerkdiensten zijn een plek waar we geïnspireerd en gevoed worden. Aan de ene kant door de verhalen over Jezus, de verhalen over mensen en God en door de christelijke traditie, aan de andere kant door de hedendaagse tijdgeest en cultuur, andere tradities en spiritualiteit. Twijfel mag bestaan naast zeker weten. Er is respect voor elke gelovige, ook als zijn of haar geloofsweg anders is. Zo is de Elthetogemeente een beweging voor eigentijds geloven die een thuis biedt aan iedereen die samen met anderen God zoekt.

 

De gemeente werkt nauw samen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Wat de leden bindt, is een vrijzinnige, liberale geloofsbeleving. Zij zijn niet dogmatisch en gaan ervan uit dat geloofsuitspraken een voorlopig karakter hebben. Verder hechten we veel waarde aan openheid voor cultuur, wetenschap en samenleving, gelijkwaardigheid van iedereen en een positieve houding tegenover andere tradities en geloofsbelevingen. De Elthetogemeente vervult hiermee duidelijk een regiofunctie. 

 

De Elthetogemeente maakt zelfstandig deel uit van de PKN. We behoren niet tot de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA). Wel wordt samengewerkt met de PGA, in het bijzonder met wijkgemeente ‘De Brug’. 

 

 

Profielschets

 

Op grond van bovenstaande kenmerken zoekt de Elthetokerk een predikant voor 0,4 fte die voldoet aan het volgende profiel.

 

De predikant

 • staat open voor een geloofsbeleving in ruime, liberale zin;
 • heeft bij voorkeur enige jaren ervaring in een kerkelijke gemeente;
 • zet zich nadrukkelijk in voor de ouderen en de middengroep van de gemeente;
 • heeft een (ver)bindende persoonlijkheid;
 • is betrokken bij het wel en wee van gemeenteleden;
 • staat open voor contacten met andere kerkelijke gemeenschappen en oecumenische samenwerking en vervult hierbij een verbindende rol.
 • heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden zoals blijkt uit o het kunnen leggen van contacten; o het kunnen geven en ontvangen van feedback; o het kunnen inspireren en enthousiasmeren;

o het kunnen communiceren met ouderen, jongeren, traditionelen, vernieuwers, vrijwilligers, betrokkenen en minder betrokkenen.

 

Tot de kerntaken van de predikant rekenen wij in elk geval pastoraat en eredienst. Daarbij verwachten wij dat de predikant

 • in nauwe samenwerking met de ouderlingen de pastorale taken organiseert, ondersteunt en er leiding aan geeft;
 • zorg draagt voor de geestelijke verzorging van de leden bij bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen in het leven;
 • gemeenteleden stimuleert om naar elkaar om te zien;
 • voorgaat in erediensten op een manier die de gemeente inspireert en samenbindt;
 • hierbij uitnodigend is voor belangstellenden;
 • de eredienst weet in te vullen met respect voor de tradities die in de loop van de tijd zijn opgebouwd en belangrijk zijn binnen de gemeente, maar ook vernieuwende elementen kan inbrengen;
 • bij voorkeur voorgaat op de kerkelijke hoogtijdagen;
 • de organisatie van de diverse werkgroepen ondersteunt;
 • in voorkomende gevallen activiteiten rond kerk en geloof activeert en ondersteunt;

 

Verder wordt van de predikant verwacht dat hij/zij

 • in overleg met Kerkenraad & Bestuur prioriteiten stelt;
 • samen met Kerkenraad & Bestuur het beleidsplan evalueert en bijstelt;
 • de kerkelijke gemeente vertegenwoordigt bij de burgerlijke gemeente;
 • actief meedenkt met alles wat van belang is om contacten te onderhouden met zowel actieve leden als minder actieve leden.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Kerkenraad & Bestuur d.d. 22 juni 2023

Barend Luksen, interim voorzitter

Inge Nieuwenhuis, scriba

 

 

Bijlagen

 • Nadere informatie over de Elthetokerk
 • Beleidsplan Elthetokerk 2018-2023

______________________________________________________________________

                              

Informatie over de Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam

Leeftijdsopbouw per 1-1-2023

De Elthetogemeente heeft 104 pastorale eenheden, bestaande uit 183 personen, waarvan 76 mannen en 107 vrouwen. De leeftijdsopbouw is als volgt:

90 jaar en ouder:   8  personen;
80 t/m 89 jaar:     27 personen
65 t/m 79:              62 personen
41 t/m 64:              39  personen;
26 t/m 40:              13 personen
18 t/m 25:              13  personen;
17 jaar en jonger:   21  personen.

 

Organisatie

De leiding van de gemeente is in handen van de Kerkenraad en het Bestuur van de VVP. De bestuursleden vervullen soms ook een functie binnen de Kerkenraad.

Het kerkgebouw is eigendom van en wordt beheerd door de ’Stichting tot Bouw en Instandhouding Elthetokerk te Alblasserdam’. De Stichting draagt ook de kosten van energie en onderhoud. De Elthetogemeente beschikt over een pastorie, die eigendom is van de VVP.

 

Kerkdienst

De kerkdienst om 10.00 uur vormt het wekelijkse moment van bezinning en ontmoeting. Na elke kerkdienst is er  gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade. Enkele keren per jaar krijgt de zondagse eredienst een geheel andere invulling. Deze ELANontmoetingen (ELtheto ANders) worden door een werkgroep voorbereid.

 

Activiteiten

Veel activiteiten worden door vaste groepjes van gemeenteleden georganiseerd. De activiteiten worden als zeer waardevol ervaren.

 • Kinderkring, in de regel om de week tijdens de kerkdienst.
 • Koffieochtenden, elke tweede woensdag van de maand met verschillende invulling.
 • Ontmoetingsmiddagen, laagdrempelige inloopmiddagen met koffie/thee op de laatste vrijdag van de maand.
 • Gespreksgroep Tijdnoo(d)t, waarin met elkaar gesproken wordt aan de hand van een boek over kerk en samenleving
 • Passielezingen, georganiseerd door de VVP over een onderwerp op het gebied van kerk, cultuur en samenleving.
 • Eltheto-tafel, waarbij gemeenteleden en anderen welkom zijn voor een diner.
 • Taizé- of stiltevieringen, georganiseerd samen met De Brug
 • Kerstmarkt en rommelmarkt

 

Communicatie

Op diverse manieren communiceren Kerkenraad & Bestuur met de gemeente:

 • Mededelingen voorafgaand aan de kerkdienst.
 • Wekelijkse (digitale) nieuwsbrief met informatie over de kerkdiensten, informatie van predikant, Kerkenraad & Bestuur, diaconie, kerkrentmeesters en Stichting, de agenda voor de komende weken, informatie over activiteiten, personalia, enz. Ook is er ruimte voor bijdragen van gemeenteleden.
 • Website, elthetokerk.nl waar in principe alles te vinden is betreffende de Elthetogemeente.
 • Gemeenteavond, minimaal eenmaal per jaar. Een combinatie van de jaarvergadering van de VVP en een terugblik/vooruitblik op kerkelijke activiteiten.
 • Vergaderingen van Kerkenraad & Bestuur. Deze zijn openbaar tenzij een vertrouwelijk onderwerp aan de orde is.

 

Aandachtspunten

 • De gemeenteopbouw; deze is onevenwichtig door de sterk toenemende vergrijzing terwijl er maar weinig instroom van jongeren plaatsvindt.
 • De bemensing van Kerkenraad & Bestuur; de invulling van vacatures is telkens weer een uitdaging. Dit heeft gevolgen voor de taken van de ambtsdragers.
 • De positie die de gemeente inneemt binnen Alblasserdam; de Elthetogemeente is een zelfstandige gemeente te midden van de PGA en vele andere geloofsgemeenschappen in het dorp. Waar mogelijk wordt samengewerkt zoals bij de interkerkelijke kerstwandeling, de Gebedsweek, het project ‘Kerk en School’, de 4-mei-herdenking en het diaconaal platform. Tegelijkertijd kunnen we bij sommige activiteiten niet aansluiten omdat onze vrijzinnigheid als niet-passend wordt beschouwd.

_______________________________________________________________________

 

BELEIDSPLAN 2018 – 2022

 ELTHETOGEMEENTE ALBLASSERDAM

 BEWEGING VOOR EIGENTIJDS GELOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoektocht

In het algemeen is het

beter te zoeken naar

de waarheid, dan te

veronderstellen dat

men deze al kent.

 

 José van Rosmalen.

 

Voorwoord

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met behulp van diverse gesprekken; tijdens de gemeenteavonden[1],  bij groothuisbezoeken[2] en binnen kerkenraad & bestuur[3]. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen, kernkwaliteiten en uitgangspunten. Deze inventarisatie is vervolgens de leidraad voor het schrijven van het beleidsplan geworden. Het conceptplan is tijdens de gemeenteavond van april 2018  nogmaals besproken en in de vergadering van K&B op 26 april 2018 vastgesteld. 

 

 

DE ELTHETOKERK IN ALBLASSERDAM

Op 4 oktober 1935 werd in Alblasserdam de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden opgericht. In 1962 verkregen wij de status van Noodgemeente. Per 1 januari 1965 kwam deze status te vervallen en werd de gemeente een Buitengewone Wijkgemeente der N.H. Kerk in Wording. Nog enkele jaren later werden we een deelgemeente met de (toen) officiële benaming Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam. Tegenwoordig wordt de benaming gebruikt van Hervormde Elthetogemeente i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (V.V.P.).

Het huidige kerkgebouw aan de Blokweerweg werd op 15 september 1967 ingewijd en bestond in 2017 dus 50 jaar, een jubileum dat feestelijk werd gevierd.

Wij vormen een kleine(re) maar dynamische gemeente die elke zondag bijeenkomt in ons kerkgebouw en daarnaast nog vele activiteiten kent en onderneemt.

 

De Elthetokerk is één van de vijf PKN-kerken in Alblasserdam en één van de vele kerkgenootschappen die Alblasserdam rijk is. De Elthetokerk is binnen dit brede spectrum, dankzij de vrijzinnige tak, een thuis voor andersdenkenden.  

 

Waar staat de Elthetokerk voor?

De Elthetogemeente is een open geloofsbeweging voor eigentijds geloven  en biedt een thuis voor iedereen die God zoekt, samen,  maar toch ieder op zijn of haar manier.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid, een persoonlijk doorleefd geloof en de bijbehorende veelkleurigheid in het geloofsleven zijn kenmerkend voor ons geloof. Maar ook de waardering van twijfel en kritisch verstand als instrument ten dienste van het geloof, een respectvolle omgang met het eigen geloofsgoed en dat van de ander, horen daarbij. Daarnaast weten we ons geankerd in de Bijbel en de oude christelijke traditie, maar kennen we aan (geloof)uitspraken wel het karakter van voorlopigheid toe. Want openheid voor tijdgeest en cultuur, voor andere tradities en moderne spiritualiteit, vinden we ook van belang. Wij zoeken naar waarheid, maar veronderstellen niet beter te kennen (zie gedicht op de eerste pagina).De Elthetokerk is voor velen een vrijplaats, waarin je mag zijn die je bent, ongeacht wie je bent. 

 

Onze kernkwaliteiten kunnen als volgt benoemd worden:

 • openheid;
 • ontmoeting;
 • vrijheid in geloofsbeweging;
 • ruimte;
 • respect;
 • geestelijke groei;
 • onderdak bieden;
 • zoeken naar je eigen weg in het geloof.

[1] Jaarlijkse algemene ledenvergadering van de V.V.P. waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en inhoudelijk vooruitgeblikt wordt.

[2] Bij gemeenteleden thuis worden gespreksavonden gehouden over een bepaald thema/onderwerp.

[3] Deze benaming is ontstaan omdat onze gemeente voor een deel afkomstig is uit de Protestantse kerk Nederland (PKN) en voor een deel uit het bestuur van de  Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Alblasserdam (V.V.P.).

De Elthetogemeente wordt, in overeenstemming met de PKN-Kerkorde, geleid en bestuurd door de Kerkenraad en Bestuur. Kerkenraad en Bestuur bestaan uit 15 leden en kennen de volgende verdeling:

 • 1 predikant (0,7 fte);
 • 4 ouderlingen;
 • 4 diakenen;
 • 2 ouderling-kerkrentmeesters;
 • 4 leden van de V.V.P. waaronder een kerkrentmeester.

Kerkenraad en Bestuur vergaderen gemiddeld eenmaal in de 6 weken.

Daarnaast is er het moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit de predikant, 1 ouderling (scriba), 1 diaken en 1 kerkrentmeester.

 

De taken van de ouderlingen bestaan voornamelijk uit de pastorale zorg en de verantwoording voor de bediening van Woord en sacrament.

De diakenen richten zich vooral op het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming van hen die dat behoeven, de inzameling van gaven en de avondmaalsdiensten.

De (ouderling)kerkrentmeesters voeren het beleid uit omtrent de inkomsten en uitgaven en het verzorgen van de administratie.

De vertegenwoordigers vanuit de V.V.P. zien er op toe dat aan de belangen van de vereniging recht wordt gedaan.

 

DE ELTHETOKERK IN 2018 -2022

Zoals in het voorwoord is beschreven, is er een inventarisatie gemaakt met inbreng van verschillende leden en kerkbezoekers. Kerkenraad en Bestuur hebben dit gerubriceerd in vijf onderdelen, die hierna in willekeurige volgorde beschreven worden. Het gaat daarbij om kerkdiensten, pastoraat, samenwerking, communicatie en kerkgebouw.  

 

 

KERKDIENSTEN en ANDERE ACTIVITEITEN

Doel

Het verzorgen van de wekelijkse, laagdrempelige eredienst en andere kerkelijke activiteiten, waar naast gemeenteleden, andere mensen zich tot onze gemeente aangetrokken voelen en zich wellicht  ook thuis voelen. Daarbij schenken we aandacht aan de diversiteit in geloofsbeweging van de gemeenteleden.

 

Uitwerking

Bij een kerkgemeenschap horen zondagse diensten. Binnen dergelijke diensten zijn verschillende manieren van invulling mogelijk, en naast kerkdiensten worden ook andere activiteiten georganiseerd. 

 

Huidige activiteiten

 • de wekelijkse kerkdienst waarvan ongeveer de helft door de eigen predikante wordt verzorgd en de overige diensten door gastpredikanten;
 • het organiseren van bijzondere kerkdiensten zoals de jaarlijkse Passie- en Paascyclus waarbij op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal wordt gevierd;
 • huwelijks- en rouwdiensten;
 • samen met andere Alblasserdamse kerken meedoen met de jaarlijkse Gebedsweek;
 • samen met andere Alblasserdamse kerken meedoen met de jaarlijkse School en Kerkweek;
 • het twee maal per jaar organiseren van de zgn. ELAN-diensten (ELAN staat voor ELtheto ANders;
 • het eenmaal per twee maanden houden van de Kerk op Schootdiensten voor kinderen van 0

– 6 jaar;

 • de Kinderkring;
 • wekelijks koffie- en theedrinken na de kerkdienst;
 • bijbelavonden;
 • gespreksgroep Tijdnood(t).

 

Nieuwe activiteiten tijdens de planperiode • het organiseren van zangdiensten;

 • het organiseren van Taizévieringen;
 • het organiseren van een bijeenkomst voor oudere kinderen op het tijdstip dat de Kerk op Schootdienst wordt gehouden met een soortgelijk thema;
 • het ontwikkelen van meer muzikale kleur tijdens de diensten door wisselwerking tussen predikante, gemeente en projectkoor;
 • ontwikkeling jeugdwerk.

 

PASTORAAT

Doel

Pastorale zorg wordt gezien als aandacht voor de ander namens de  kerk. Hierbij willen we omzien naar elkaar, verbinding en ontmoeting zoeken en creëren, openstaan voor geloofsvragen. Luisteren naar het verhaal van de ander is het uitgangspunt.

 

Uitwerking

Bij de pastorale zorg onderscheiden wij crisispastoraat, gewoon pastoraat (reguliere huisbezoeken) en groepspastoraat.

 

Crisispastoraat

Het zogeheten crisispastoraat is individuele aandacht bij ziekte, zorgen en geloofsvragen. Hieronder valt ook het rouwpastoraat. Dit crisispastoraat achten wij belangrijk voor iedereen in de gemeente die hiermee te maken heeft en die daaraan behoefte heeft (door de verschillende leeftijdsgroepen heen). In de regel gebeurt dit pastoraat door de predikant, soms bijgestaan door ouderlingen. Deze vorm van pastoraat gebeurt door middel van bezoekwerk, maar soms ook door mail-/belpastoraat.

 

Gewoon pastoraat 

Met dit pastoraat bedoelen we reguliere huisbezoeken, waarbij gemeenteleden gewoon zomaar bezocht worden. Soms naar aanleiding van heuglijke gebeurtenis, soms op initiatief van de ouderling, soms op verzoek. Wij merken dat dit pastoraat momenteel vooral bij mensen van de generatie 75plus nog zeer op prijs gesteld wordt. De generatie 75-min lijkt hier in de regel minder behoefte aan te hebben. 

 

Groepspastoraat

Pastorale zorg kan ook in groepsverband plaatsvinden. Niet iedereen heeft behoefte aan individuele aandacht, en voelt meer voor verbinding en aandacht, omzien naar elkaar. Dit is ook een taak voor de hele gemeente. 

 

Huidige activiteiten

Naast het crisispastoraat  wordt aan het individuele pastoraat in elk geval vorm gegeven door:

 • bezoekwerk bij huwelijksjubilea boven de 40 jaar;
 • bezoekwerk bij verjaardagen vanaf 80 jaar;
 • het zorgen voor 1 à 2 keer per jaar kaartjes als teken van aandacht.

Het bezoekwerk wordt in de regel gedaan door de ouderlingen en soms door de predikant.

Daarnaast is er een groep gemeenteleden die met regelmaat een ander gemeentelid bezoekt (ooit ontstaan uit de toenmalige zorggroep). Deze vorm van omzien naar elkaar waarderen en stimuleren we van harte!

Het groepspastoraat krijgt gestalte door de:

 • koffie-ochtenden;
 • de gespreksgroep; •

 

Nieuwe activiteiten tijdens de planperiode

De komende beleidsperiode willen wij het crisis- en individueel pastoraat blijven voortzetten zoals dat ook nu gebeurt. Daarnaast willen we ons sterker inzetten op het stimuleren van vormen van groepspastoraat. Hierbij wordt gedacht aan:

 • open eetavonden;
 • (de vorming van) gespreksgroepen;
 • doelgroepenpastoraat (b.v. rouwverwerking, geloofsopvoeding en ouder worden).

SAMENWERKING

Doel

Het zichtbaar maken van de kerkelijke gemeente en het vergroten van bekendheid en herkenbaarheid   binnen kerkelijk               Alblasserdam     en           omgeving,           burgerlijke          overheid              en maatschappelijke instellingen, kortweg: gekend en (h)erkend worden.

 

Uitwerking

Wij zullen als Elthetogemeente duidelijk moeten aangeven wie wij zijn (naamsbekendheid) en wat wij doen als kerk, zowel binnen als buiten/intern en extern.

Een belangrijk punt is de eventuele totstandkoming van de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) en de gevolgen die dat mogelijk kan hebben voor onze gemeente. Op het moment van samenstelling van het beleidsplan is over dit proces niet meer te zeggen en te schrijven. Wij moeten alert zijn en blijven op de ontwikkelingen en gaan in elk geval uit van het behoud van onze eigen identiteit en zelfstandigheid.

 

Huidige activiteiten

Op tal van vlakken bestaan samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen waaraan wij meewerken:

 • maatschappelijke verbanden (Stichting Welzijn Alblasserdam, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Sihva);
 • de interkerkelijke kerstwandeling;
 • de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten;
 • de burgerlijke gemeente;
 • het predikantenoverleg;
 • de werkgemeenschap van predikanten;
 • het diaconaal platform.

 

Nieuwe activiteiten tijdens de planperiode

 • onze kerkelijke activiteiten doorgeven c.q. kenbaar maken aan andere (VVP-)gemeenten in nieuwbrieven, kerkbladen, facebook, website, twitter en de pers;
 • activiteiten van andere kerken en maatschappelijke organisaties opnemen in onze eigen communicatiemiddelen
 • actief inspelen op kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten en waar mogelijk meewerken.
 • vorming van de PGA met belangstelling en actief volgen.

 

COMMUNICATIE en PR

Doel

Duidelijk maken waar we als gemeente voor staan en door heldere en aantrekkelijke communicatie belangstellenden aan te trekken.

 

Uitwerking

Het beleid op het gebied van communicatie wordt in de nieuwe planperiode geïntensiveerd om onze kerkelijke gemeente naar buiten op duidelijke wijze te presenteren als een gastvrije en levendige gemeente met open oog voor de omgeving.

 

Huidige activiteiten

Wij maken gebruik van een eigen website, een facebookpagina, twitter en het verspreiden van persberichten.

 

Nieuwe en verbeterde activiteiten tijdens de planperiode

 • het actueel maken en houden van de website door wekelijks en waar nodig dagelijks aanpassen van de site;
 • het aanwijzen en zo nodig aantrekken van een gemotiveerde en betrokken webmaster alsmede een plaatsvervanger                die         altijd als               aanspreekpunt functioneren      en ook verantwoordelijk worden gehouden voor de website;
 • de website moet aantrekkelijk en overzichtelijk zijn en moet worden gezocht naar verbeterpunten;
 • de facebookpagina aanpassen zodat duidelijk wordt waarin wij ons onderscheiden van andere kerkelijke gemeenten;
 • voor de persberichten wordt 1 persoon het aanspreekpunt en gebruiken we een uniform sjabloon voor alle berichten. Indien mogelijk moeten de persberichten worden voorzien van een duidelijke foto;
 • het volgen van een opleiding/opleidingen op het vakgebied van de communicatie met name gericht op de website en facebook.

 

 

KERKGEBOUW

Doel

Het kerkgebouw een modernere uitstraling geven zodat het uitnodigender en toegankelijker wordt voor nieuwe bezoekers.

 

Uitwerking

Het huidige kerkgebouw dateert uit de jaren zestig van vorige eeuw. In de loop van de tijd hebben sommige aanpassingen weliswaar plaatsgevonden, maar de inrichting en aankleding kan in een aantal gevallen gemoderniseerd worden. Een uitnodigender karakter van gebouw en inrichting is wenselijk.

Huidige activiteiten

De huidige activiteiten op dit gebied bestaan uit het gebouw in goede (milieu)technische conditie te houden zodat gebouw en inrichting geschikt zijn voor het houden van de kerkdiensten en andere activiteiten.

 

Nieuwe activiteiten tijdens de planperiode

Binnen de Elthetokerk is de Stichting tot Bouw en Instandhouding van de Elthetokerk eigenaar van en daarmee verantwoordelijk voor het kerkgebouw. De Stichting zorgt ervoor, met de haar ten dienste staande middelen, dat het gebouw in goede conditie blijft. Kerkenraad en Bestuur gaan graag in gesprek met de Stichting over de mogelijkheden om het gebouw en de inrichting te moderniseren.

 

Aanvullend wordt opgemerkt dat het huidige kerkorgel (daterend uit 1929) qua uiterlijk niet goed past in de kerkruimte en technisch zo langzamerhand het einde nadert. In ieder geval moet in de planperiode een deskundigenrapport worden opgesteld. Daaruit moet blijken of het zinvol is te komen tot een herstelplan of dat moet worden omgezien naar een ander passend instrument. In dat laatste geval is de grondgedachte de verwerving van een passend orgel uit een gesloten en/of af te stoten kerkgebouw.

 

AFSLUITING

In het voorliggende beleidsplan hebben wij als Kerkenraad en Bestuur aangegeven hoe wij in de planperiode 2018 – 2022 willen werken aan het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de Elthetogemeente. Dit zal een grote inzet vragen van Kerkenraad en Bestuur maar ook van de gemeenteleden. Wij ontwikkelen voor een kleine gemeente veel kerkelijke activiteiten en willen dat zeker zo houden.

Wij hopen op een goede tijd met elkaar en met de gemeente en bidden dat Gods zegen op ons werk mag rusten.

 

Aldus vastgesteld op 26 april 2018. Kerkenraad en Bestuur Elthetogemeente,

de scriba,                                 de voorzitter,

Cor Resseler                            Inge Nieuwenhuis