Anbi

Vanaf 1 januari 2015 zijn o.a. ook de kerken verplicht zogenaamde Anbi gegevens op de site te plaatsen.
Dit zijn voorschriften van de belastingdienst i.v.m. de giften.

Anbi informatie

De Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten vormt een drietal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

  • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
  • de Diaconie
  • de VVP afdeling Alblasserdam en omstreken.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk, VVP of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk, de diaconie en de VVP.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                    Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten

RSIN/Fiscaal nummer:  824134114

E-mail:                               scriba@elthetokerk.nl

Adres:                                 Blokweerweg 22

Postcode:                           2953 AB

Plaats:                                Alblasserdam

Postadres:                         Waterlinie 31 (4e et)

Postcode:                           2965 CC

Plaats:                                Nieuwpoort

 

Naam ANBI:                    Diaconie Elthetokerk te Alblasserdam

RSIN/Fiscaal nummer: 824109156

E-mail:                               els.beugelink@planet.nl

Adres:                                Blokweerweg 22

Postcode:                           2953 AB

Plaats:                                Alblasserdam

Postadres:                          Suite 7

Postcode:                           2235 EA

Plaats:                                Zwijndrecht

 

Naam ANBI:                    Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Alblasserdam & Nieuw-

Lekkerland en omstreken

RSIN:                                814984265

E-mail:                              bestuur@elthetokerk.nl

Adres:                                Dr. Rietveldplein 45

Postcode:                           3353 SH

Plaats:                                Papendrecht

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

De vereniging VVP te Alblasserdam werkt samen met de Elthetokerk Alblasserdam.

B. Samenstelling bestuur (op alle drie van toepassing).

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij kerkenraad en bestuur van de VVP en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente en bestuursleden van de VVP. In onze gemeente telt kerkenraad en bestuur 12 leden.

De ambtsdragers worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente, die dit aan kerkenraad en bestuur hebben gedelegeerd.

De bestuursleden van de VVP worden gekozen door de algemene vergadering van de Vereniging VVP Alblasserdam.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het beheer van het kerkgebouw is ondergebracht in de Stichting tot bouw en instandhouding van de Elthetokerk Alblasserdam.

Het beheer van de pastorie is ondergebracht bij de VVP afd. Alblasserdam, terwijl de financiële middelen zijn ondergebracht bij het college van kerkrentmeesters.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

D. Doelstelling/visie (op alle drie van toepassing).

De Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als kerkelijke gemeente een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • persoonlijk doorleefd geloof
  • openheid voor kritiek en voorlopigheid van (geloofs-)uitspraken
  • praktische spiritualiteit
  • openheid voor cultuur, wetenschap en samenleving
  • gelijkwaardigheid van iedereen
  • staand in de christelijke traditie maar open voor andere tradities en moderne spiritualiteit.

D. Beleidsplan (op alle drie van toepassing)

De Elthetokerk werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan voor de periode 2012 – 2026 staat op deze website.  www.elthetokerk.nl.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten.

Kerkenraad en bestuur hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Elthetotaal, de digitale nieuwsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

ANBI – Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam i.s.m. de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaand Resultatenoverzicht geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

jaarrekening voor ANBI 2022

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI – Diaconie van de Elthetokerk te Alblasserdam

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen het beleidsplan.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

 

230606 ANBI overzicht

 

ANBI – Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Alblasserdam

Vanuit deze vereniging die in 1935 van de vorige eeuw is opgericht is de Elthetokerk Alblasserdam ontstaan.

De vereniging heeft geen afzonderlijke ledenadministratie (in principe zijn alle gemeenteleden lid), maar heeft wel een afzonderlijke bankrekening. Dit is omdat een aantal personen bewust hun bijdragen aan de VVP willen overmaken en niet aan het college van Kerkrentmeesters (de kerk).

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden en wordt gekozen c.q. herbenoemd op de jaarlijkse gemeenteavond in april.

Naast het medewerken aan het beleid van de “kerk”, beheren ze de pastorie en organiseren soms bijzonder avonden.

Doelstelling

De doelstelling en het beleid van de VVP zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam,

De VVP is aangesloten bij de landelijke VVP.

De VVP heeft geen afzonderlijke financiële administratie. De baten en lasten worden verwerkt in de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters.

 

 

Beleidsplan 2018 – 2022 van de Elthetokerk Alblasserdam

 

Klik hiernaast op de link voor het volledige:      Beleidsplan Elthetokerk 2018 – 2022