Diaconie

PASEN 2018

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Meer weten over de veertigdagentijd? Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden:
• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2018?
De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen.
• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
• Waar komen die veertig dagen vandaan?
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.
• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.
• Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdagviering.
• Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

DIACONALE COLLECTES
Tijdens de veertigdagentijd roept de diaconie op om in actie te komen voor moedige moeders in Oeganda. Iedere zondag staat een ander aspect van het werk voor en door vrouwen in Oeganda centraal. Het centrale thema is ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.
• Zondag 1: 18 februari; moeder zijn in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
• Zondag 2: 25 februari; stabiele inkomsten voor het huishouden
Boerin zijn in Noord-Oeganda is niet makkelijk. Oorlog verdreef mensen van hun velden en door klimaatverandering mislukken oogsten steeds vaker. De Kerk van Oeganda geeft landbouwvoorlichting en brengt boerinnen en boeren samen in boerenorganisaties, zodat ze samen een betere prijs kunnen vragen voor producten. Voorlichters geven informatie over zaden die sneller kiemen, of juist doorgroeien zonder regen. Boerenorganisaties vormen tegelijk een spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen en te zorgen voor een stabiel inkomen. Ook worden via boerenorganisaties bomen geplant en zuinigere oventjes geproduceerd en verspreid. Zo wordt eten bereiden minder belastend voor het milieu.
• Zondag 3: 4 maart; positie van vrouwen in Oeganda
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal een ondergeschikte positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk.
• Zondag 4: 11 maart; een nieuwe start
De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen.
• Zondag 5: 18 maart; traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
• Zondag 6: 25 maart; HIV/aids en gezondheid
Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer dan een miljoen kinderen wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is echter zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben de handen al vol aan hun eigen kroost. Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers’ Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen.

PAASGROETENACTIE
We nodigen u uit om ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International te sturen. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Op zondag 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Tips voor de afzender:
• Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten
met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
• Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ – dat zijn de Enkele Nederlandstalige kaarten, die
naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig,
de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
• De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam
schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u
niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de
buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed,
aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.
• Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op Engelstalige kaarten:
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

Goede Week
De week voorafgaand aan Pasen is de Goede Week. Dominee Hester Radstake verzorgt dan verschillende diensten.
• 25 maart: Palmzondag, we lezen het verhaal over de intocht in Jeruzalem. De kinderen zullen Palmpaasstokken versieren en hiermee een optocht vormen.
• 29 maart, 19.30 uur: Witte Donderdag waarbij we herdenken dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. We vieren het Heilig Avondmaal.
• 30 maart, 19.30 uur: Goede Vrijdag, de kruisiging van Jezus. We hebben een ingetogen viering waarin het lijdensverhaal klinkt, afgewisseld door muziek, gedichten, gebed.
• 31 maart, 22.00 uur: Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. We vieren dat het door het donker heen weer licht wordt.
• 1 april: Pasen, het feest van het nieuwe leven. De dood heeft niet het laatste woord, de liefde, het licht overwint. Er is deze dienst extra aandacht voor de kinderen. De diaconie houdt deze zondag een omgekeerde collecte; we vragen u niet om iets IN de collectezak te doen, maar om er iets UIT te halen. Omzien naar elkaar zonder geld maar met …. Laat u verrassen en verras elkaar!

Kring ‘Op weg naar Pasen…’
Op drie dinsdagen is er een gespreksgroep ‘op weg naar Pasen…’. De eerste bijeenkomst zal globaal gaan over de veertigdagentijd en de paascyclus. Aan de hand van vragen/ interesses van de deelnemers zullen we de overige avonden invullen. We kunnen dieper ingaan op de Paasweek, ons verdiepen in verschillende kruiswegstaties (vaak ware kunstwerken), we kunnen praten over hoe je het vasten anno 2018 vorm kunt geven, of wat er dan ook naar boven komt aan vragen en onderwerpen…
Data zijn: 20 februari, 6 maart en 27 maart van 19.30 tot 21.30. Opgave via ds. Hester Radstake radstake@elthetokerk.nl