Anbi

Vanaf 1 januari 2015 zijn o.a. ook de kerken verplicht zogenaamde Anbi gegevens op de site te plaatsen.
Dit zijn voorschriften van de belastingdienst i.v.m. de giften.

Anbi informatie

De Hervormde Gemeente Elthetokerk te Alblasserdam vormt een drietal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

 • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
 • de Diaconie
 • de VVP afdeling Alblasserdam en omstreken.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk, VVP of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk, de diaconie en de VVP.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                     Hervormde Gemeente Elthetokerk te Alblasserdam

RSIN/Fiscaal nummer:  824134114

E-mail:                               scriba@elthetokerk.nl

Adres:                                 Blokweerweg 22

Postcode:                           2953 AB

Plaats:                                Alblasserdam

Postadres:                          Burgemeester Visserwerf 23

Postcode:                           2975 BP

Plaats:                                Ottoland

 

Naam ANBI:                    Diaconie Elthetokerk te Alblasserdam

RSIN/Fiscaal nummer: 824109156

E-mail:                               els.beugelink@planet.nl

Adres:                                Blokweerweg 22

Postcode:                           2953 AB

Plaats:                                Alblasserdam

Postadres:                          Suite 7

Postcode:                           2235 EA

Plaats:                                Zwijndrecht

 

Naam ANBI:                    Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Alblasserdam & Nieuw-

Lekkerland en omstreken

RSIN:                                814984265

E-mail:                              bestuur@elthetokerk.nl

Adres:                                Dr. Rietveldplein 45

Postcode:                           3353 SH

Plaats:                                Papendrecht

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Elthetokerk te Alblasserdam.

De vereniging VVP te Alblasserdam werkt samen met de Elthetokerk Alblasserdam.

B. Samenstelling bestuur (op alle drie van toepassing).

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij kerkenraad en bestuur van de VVP en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente en bestuursleden van de VVP. In onze gemeente telt kerkenraad en bestuur 12 leden.

De ambtsdragers worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente, die dit aan kerkenraad en bestuur hebben gedelegeerd.

De bestuursleden van de VVP worden gekozen door de algemene vergadering van de Vereniging VVP Alblasserdam.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het beheer van het kerkgebouw is ondergebracht in de Stichting tot bouw en instandhouding van de Elthetokerk Alblasserdam.

Het beheer van de pastorie is ondergebracht bij de VVP afd. Alblasserdam, terwijl de financiële middelen zijn ondergebracht bij het college van kerkrentmeesters.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

D. Doelstelling/visie (op alle drie van toepassing).

De Hervormde Gemeente Elthetokerk te Alblasserdam heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als kerkelijke gemeente een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • vrijheid en verantwoordelijkheid
 • persoonlijk doorleefd geloof
 • openheid voor kritiek en voorlopigheid van (geloofs-)uitspraken
 • praktische spiritualiteit
 • openheid voor cultuur, wetenschap en samenleving
 • gelijkwaardigheid van iedereen
 • staand in de christelijke traditie maar open voor andere tradities en moderne spiritualiteit.

D. Beleidsplan (op alle drie van toepassing)

De Elthetokerk werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan voor de periode 2012 – 2026 staat op deze website.  www.elthetokerk.nl.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten.

Kerkenraad en bestuur hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Elthetotaal, de digitale nieuwsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

ANBI – Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, behalve de bestedingen voor het pastoraat, aangezien we in 2016 pas in maart een nieuwe predikant hebben gekregen.

Klik hier voor de jaarrekening voor ANBI 2015

Klik hier voor de jaarrekening voor ANBI 2016

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI – Diaconie van de Elthetokerk te Alblasserdam

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen het beleidsplan.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoond een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Klik hier voor de jaarrekening-diaconie-voor-ANBI-2015

Klik hier voor de jaarrekening diaconie voor ANBI 2016

ANBI – Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Alblasserdam

Vanuit deze vereniging die in 1935 van de vorige eeuw is opgericht is de Elthetokerk Alblasserdam ontstaan.

De vereniging heeft geen afzonderlijke ledenadministratie (in principe zijn alle gemeenteleden lid), maar heeft wel een afzonderlijke bankrekening. Dit is omdat een aantal personen bewust hun bijdragen aan de VVP willen overmaken en niet aan het college van Kerkrentmeesters (de kerk).

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden en wordt gekozen c.q. herbenoemd op de jaarlijkse gemeenteavond in april.

Naast het medewerken aan het beleid van de “kerk”, beheren ze de pastorie en organiseren soms bijzonder avonden.

Doelstelling

De doelstelling en het beleid van de VVP zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam,

De VVP is aangesloten bij de landelijke VVP.

De VVP heeft geen afzonderlijke financiële administratie. De baten en lasten worden verwerkt in de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters.

 

beleidsplan-eltheto

 

Inleiding en verantwoording

De definitieve versie van het Beleidsplan 2007 – 2011 voor de Elthetogemeente kwam op 19 februari 2009 tot stand. Nu, na het verloop van de periode waarvoor het beleidsplan gold en geldt is het een goede zaak om het beleidsplan te evalueren en waar nodig bij te stellen c.q. nieuwe wegen aan te geven die van het grootste belang worden geacht voor het voortbestaan en de ontwikkeling van onze kerkgemeenschap.

In het aangehaalde beleidsplan 2007 – 2011 is een omschrijving gegeven van de plaatsbepaling van onze (wijk)gemeente. Omdat grote delen van die omschrijving ook nu nog steeds van toepassing zijn, is onderstaand dit gedeelte integraal overgenomen en dat leidt tot de volgende tekst:

Plaatsbepaling

De Elthetokerk is een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Alblasserdam. Leden komen uit de plaats zelf maar ook uit omliggende dorpen. Als hervormde kerk, deel van de PKN, hechten wij belang aan onze traditie, met de Bijbel als uitgangspunt en door het geloof in Jezus Christus.

De hervormde gemeente werkt samen met de Vereniging voor Vrijzinnig Protestanten, vertegenwoordigd door het bestuur, dat bestaat uit gemeenteleden. In de praktijk is er zelden duidelijk onderscheid tussen vrijzinnigen en hervormden. Daarnaast is er een stichting die het (financiële) beheer van de gebouwen voor haar rekening neemt.

Kenmerken van vrijzinnig christendom zijn:

 1. a) vrijheid en verantwoordelijkheid
 2. b) persoonlijk doorleefd geloof
 3. c) openheid voor kritiek en voorlopigheid van (geloofs-) uitspraken
 4. d) praktische spiritualiteit
 5. e) openheid voor cultuur, wetenschap en samenleving
 6. f) gelijkwaardigheid van iedereen
 7. g) staand in de christelijke traditie maar open voor andere tradities.

Wij zien met zorg dat de leeftijdsopbouw van de actieve gemeenteleden wat onevenwichtig is. De ouderen zijn in de meerderheid. Toch is er eenmaal in de twee weken ook een actieve kinderkring met tien tot vijftien deelnemers en een enthousiaste creatieve leiding.

Kerkelijke omgeving:

De (vele) kerken in de omgeving kunnen ruwweg verdeeld in twee richtingen:

 1. a) de orthodoxe kerken, waar de nadruk ligt op de noodzaak van verzoening: mensen zijn ‘niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’. De angst voor God en het hiernamaals leidt tot veel ge- en verboden en een beperkte vrijheid, maar binnen deze perken leidt men ook een beschermd bestaan. De eigen interpretatie van de bijbel is enig, bindend en onveranderlijk.
 2. b) de evangelische kerken, waar de nadruk ligt op de vreugde van de overgave aan God, als antwoord op datzelfde nietswaardige menselijke bestaan. De angst is nu meer gericht op de buitenwereld in het hier en nu, en ook hier is de eigen interpretatie van de bijbel enig, bindend en onveranderlijk.

Seculiere omgeving:

Een deel is niet meer geïnteresseerd in kerk of geloof, een ander deel is geïnteresseerd in moderne spiritualiteit: persoonlijke geestelijke groei, de eenheidsgedachte, meditatie, rituelen, persoonlijke ervaringen met het ‘boven-natuurlijke’.

Wat heeft de Eltheto-kerk te bieden?

 1. a) Voor de eigen leden: Een hechte kleine kring waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar belangstelling is voor elkaar, waar de meerderheid van 50-plussers elkaars leefwereld deelt, waar ruimte is voor discussie en eigen geloofsbeleving.
 2. b) Voor de niet-geïnteresseerden: lezingen en misschien ook workshops op het snijvlak tussen cultuur en spiritualiteit; muziek.
 3. c) Voor de moderne spirituele zoekers: een organisatie waar men ervaring heeft met verschillende geloofsopvattingen, respect en ruimte geeft en vraagt, waar belangstelling is voor vernieuwing en groei.
 4. d) Voor de kerken: een zelfbewuste andersdenkende groep die uitdaagt om de eigen uitgangspunten en opvattingen onder de loep te nemen, elkaar te accepteren en te respecteren.

Tot zover de inleiding uit het geldende beleidsplan.

Nu, na verloop van een aantal jaren, kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst.

 1. De kenmerken van het vrijzinnig christendom zijn tot op heden niet veranderd.
 2. De zorg voor de toekomst van de Elthetogemeente, mede gelet op de onevenwichtige leeftijdsopbouw duurt onverminderd voort.
 3. De kinderkring is actief met de onverminderd creatieve leiding, maar het aantal kinderen loopt ook hier helaas terug.
 4. De omschrijving van de kerkelijke omgeving is niet veranderd. Geconstateerd moet worden dat de samenwerking met de kerkelijke omgeving minimaal is. Weliswaar bestaan er contacten, zeker op diaconaal terrein, maar ook met het plaatselijke comité dat de vesper rond de herdenking van de gevallenen organiseert en waarin onze kerkelijke gemeente volop meedraait. De contacten met de Fatimaparochie zijn helaas teruggelopen met als gevolg dat de jaarlijkse gezamenlijke dienst al een tweetal jaren niet meer heeft plaatsgevonden. Schrijnend was het schrijven van de Algemene Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Alblasserdam waarin medio 2011 werd medegedeeld dat voor onze gemeente geen plaats werd ingeruimd in het overleg om te komen tot een samenwerkingsverband met de PKN-gemeenten in Alblasserdam. Een protest tegen dit besluit mocht niets uithalen. We zullen op de hoogte worden gehouden……… Een dergelijke zin spreekt boekdelen!
 5. De contacten met de Afrikaanse kerk zijn goed, die met de moslimgemeenschap zijn helaas wat teruggelopen;
 6. In het beleidsplan komt de vraag aan de orde wat de Elthetogemeente te bieden heeft voor:
 • de eigen leden;
 • voor de niet-geïnteresseerden;
 • voor de moderne spirituele zoekers;
 • voor de kerken.

Het is weinig zinvol om alle activiteiten op te sommen die binnen en buiten de Elthetogemeente worden ondernomen omdat dit onderdeel in het hierna te behandelen beleidsplan 2012 — 2016 aan de orde zal worden gesteld. Wel zijn kerkenraad en bestuur van mening dat onze gemeente op dit punt een levende en actieve gemeente is die een thuis wil bieden aan iedereen die zich met onze gemeente verbonden voelt en de “zoekers”;

 1. Helaas moet geconstateerd worden dat het aantal leden c.a. in de afgelopen planperiode is teruggelopen. Een overzicht van het verloop wordt aangetroffen bij het later in het beleidsplan te behandelen onderdeel van de kerkrentmeesters.

Beleidsplan 2012 — 2016

Na de terugblik, zoals bovenomschreven, richten wij ons onderstaand op de toekomst en wordt ingegaan op het nieuwe beleidsplan.

Het proces

In de vergadering van kerkenraad en bestuur op 12 april 2010 kwam voor het eerst dit onderwerp op de agenda en is nadien nog vele malen onderwerp van gesprek geweest. Eén van de randvoorwaarden is dat ook de gemeenteleden ingeschakeld zouden worden bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan. Dit is ook tijdens een aantal gemeenteavonden gebeurd. Tijdens een drietal bijeenkomsten is met de aanwezigen gediscussieerd over de huidige situatie en over de toekomstige. Dit gebeurde aan de hand van (vraag)stellingen:

 • we gaan op dezelfde voet door. Dat houden we nog best een poos vol;
 • we gaan het over een andere boeg gooien, in de hoop nieuwe mensen te trekken;
 • we gaan onze sterke kanten benoemen en uitbreiden, voor ons eigen plezier en hopen dat ook anderen daarover enthousiast worden.

Verreweg het merendeel van de aanwezigen gaf de voorkeur aan het uitbreiden van de sterke kanten en op dezelfde voet doorgaan, zij het dat bovenal de overtuiging heerste dat alles stap voor stap dient te gebeuren. Niet direct een duidelijk antwoord op de stellingen maar wel de conclusie dat er het nodige dient te gebeuren om onze gemeente op de kaart te houden en verder op de kaart te zetten.

Met de uitkomsten van de gemeenteavonden zijn kerkenraad en bestuur verder aan de slag gegaan en dat heeft tot het volgende geleid.

In de eerste plaats is stilgestaan bij de doelstelling van de Elthetogemeente: waar staan we voor en wat willen we bereiken.

Kerkenraad en bestuur zijn naar aanleiding van de bovenstaande vragen tot een volgende omschrijving gekomen:

Waar staan we voor:

De Elthetogemeente is een beweging voor eigentijds geloven en biedt een thuis voor iedereen die God zoekt, ieder op zijn of haar eigen manier, maar toch samen.

Wat willen we bereiken:

Een uitbreiding en groei in het aantal leden en belangstellenden met als einddoel een toename van het aantal leden met minimaal 20%. Om dit te kunnen bereiken wordt onder andere het project ELAN (ELtheto ANders) gerealiseerd.

Vervolgens is gezocht naar de hoofdrichtingen die binnen de Elthetogemeente gevonden/aangetroffen worden:

 1. het kerkelijk gebeuren (traditie, kerkdiensten, contacten, de stichting, organisatie etc.);
 2. de spiritualiteit (kerkdiensten, sommige groepen, meditatie);
 3. de filosofie en cultuur (denken, passielezingen, sommige groepen, filosofieavonden etc.).

Bij de verdere uitwerking van deze genoemde punten mag een aantal kenmerken als randvoorwaarde en/of uitgangspunt niet uit het oog verloren worden c.q. dienen als onlosmakelijk aan onze gemeente te zijn verbonden:

 • openheid;
 • ontmoeting;
 • ondogmatisch;
 • ruimte;
 • tolerantie;
 • geestelijke groei;

Uitwerking van de hoofdrichtingen

Binnen onze Elthetogemeente is sprake van een grote diversiteit aan richtingen/stromingen en is het in de praktijk niet goed mogelijk duidelijke grenzen te trekken in de zin van “die activiteit heeft verwantschap met die of die hoofdrichting”. Het gehele gebeuren loopt eigenlijk dwars door alle hoofdrichtingen heen. Om deze reden is gekozen om het beleidsplan in een aantal essentiële hoofdpunten te beschrijven en dat steeds gevolgd door een opsomming van activiteiten die kerkenraad en bestuur willen handhaven c.q. nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Predikantsplaats

 1. Binnen de gemeente is een parttime predikantsplaats (70%). De predikant gaat gemiddeld 25 keer per jaar voor in de kerkdiensten op de zondagen (om de twee weken) en bijzondere diensten zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en kerstavond. Daar komen nog de rouwdiensten bij.
 2. De predikant geeft leiding aan de zorggroep, doet crisispastoraat en voor zover de tijd het toelaat, ander bezoekwerk. Voor een specificatie van dit onderdeel wordt verwezen naar het onderdeel Pastorale zorg.
 3. Andere taken zijn: bestuurswerkzaamheden; vorming & toerusting; contacten met omgeving; administratie (waaronder column en kopij kerkblad, website en mail).

Kerkenraad en Bestuur

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken, in en rond de Elthetogemeente, ligt bij Kerkenraad en Bestuur. De samenstelling van dit college is als volgt:

 • de predikant;
 • 2 ouderlingen (1 vacature);
 • 2 ouderlingen-kerkrentmeester (1 vacature);
 • 3 diakenen (1 vacature);
 • het bestuur van de VVP Alblasserdam, Nieuw — Lekkerland en Omstreken.

Ter voorbereiding van vergaderingen etc. en het bijhouden van de dagelijkse gang van zaken functioneert het moderamen waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd.

Bestuurlijke zaken

Taakstelling:

ZoaIs al is uiteengezet worden de bestuurlijke zaken geregeld door kerkenraad en bestuur. Tot de taken van dit bestuursorgaan warden gerekend:

 1. Het stimuleren, bewaken en evt. nieuw ontwikkelen van:
 • activiteiten in- en rond het kerkelijk- en gemeentegebeuren;
 • geestelijke ontwikkeling;
 • zorg voor onze naaste en
 1. betrokkenheid/het enthousiasme van de leden;
 2. de vertegenwoordiging in de classis;
 3. het stimuleren en onderhouden van contacten buiten de Elthetogemeente.

Activiteiten/uitvoering:

Routinematige onderwerpen:

 • zeswekelijkse vergaderingen van moderamen;
 • zeswekelijkse vergaderingen kerkenraad en bestuur;
 • bijwonen overleg classisvergaderingen en terugkoppeling naar kerkenraad en bestuur; > bijwonen overleg regio- en provinciale vergaderingen van de VVP;
 • vaststellen dienstenrooster ambtsdragers en rooster taakverdeling bij de kerkdiensten; > vaststellen invulling predikantenrooster;
 • terugkoppeling werkzaamheden ouderlingen/zorggroep, diaconie en kerkrentmeesterschap.

Te ontwikkelen onderwerpen:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van het EL(theto) AN(ders) project waartoe worden gerekend bijeenkomsten die betrekking hebben op geloof en spiritualiteit, experimentele vieringen (interactief, meditatief, creatief), muzikale en culturele vieringen;
 • actief p.r.-beleid;
 • jeugdbeleid en kinderkring;
 • vorming en toerusting;
 • scholing ambtsdragers.

Bovenstaande onderwerpen dienen tijdens de planperiode gerealiseerd te worden. Omdat het gaat om onderwerpen waarvoor de gehele kerkenraad en bestuur gezamenlijke verantwoording draagt, komen deze onderdelen bij de hierna te beschrijven taken etc. van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters niet meer terug.

Pastorale zorg

Zorggroep

De zorggroep bestaat uit zeven leden, waaronder een ouderling en de predikant. Zij houden onderling contact via de mail en eens in de drie maanden een vergadering om de pastorale zorg te bespreken en te plannen. Eén lid houdt zich in het bijzonder bezig met de wijkavonden/groothuisbezoeken. Naast deze zorggroep is er nog een bezoekersgroep actief, bestaande uit personen die regelmatig (gemiddeld zo’n 2 maal per jaar) een aantal ouderen bezoeken. Nieuwe adressen kunnen zij er, gezien hun eigen al wat oudere leeftijd, niet bij hebben. Eénmaal per jaar is er overleg tussen zorggroep en bezoekersgroep.

Taakstelling:

Tot de pastorale zorg worden gerekend:

het bezoekwerk bij bijzondere huwelijksjubilea (40, 50 jaar etc.) en bij verjaardagen vanaf 80 jaar; het zorgen voor een kaartje bij ziekte en andere bijzondere aangelegenheden;

het bezoeken van andere gemeenteleden die een bezoek wensen, c.q. nodig hebben;

naast de wekelijkse bloemengroet krijgen gemeenteleden die 75, 80 jaar of ouder worden en degenen die een jubileum vieren, een bloemenfelicitatie;

indien nodig wordt op de zorggroep een beroep gedaan om inzet bij rouw- en trouwdiensten organiseren van wijkavonden/groothuisbezoeken;

crisispastoraat;

mailpastoraat.

Ten aanzien van het crisis- en mailpastoraat wordt aangegeven dat dit in eerste instantie uitdrukkelijk is voorbehouden aan de predikant.

Activiteiten/uitvoering:

 • voortzetten van de huidige activiteiten;
 • tenminste één maal per jaar evaluatie en verantwoording tussen de zorggroep, predikant en kerkenraad en bestuur.

Ouderlingen

Taakstelling:

Tot de taken van de ouderlingen wordt een drietal hoofdfuncties gerekend. De belangrijkste taak daarbij is traditiegetrouw de pastorale zorg, waaronder wordt begrepen het verrichten van bezoekwerk aan gemeenteleden en desgevraagd aan niet-leden. In onze gemeente wordt deze taken vervuld door de zorggroep en de predikant. Daarnaast kennen de ouderlingen nog een bestuurlijke taak en de taak in de erediensten van de gemeente.

Activiteiten/uitvoering:

 • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten;
 • de tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping;
 • coördinatie tussen de zorggroep en kerkenraad en bestuur door een ouderling;
 • het verzorgen van het scribaat;
 • het voorzitterschap van kerkenraad en bestuur;
 • het voorbereiden van speciale activiteiten in het kerkgebouw zoals de kerstnachtdienst, de cyclus rond passie en Pasen;
 • het organiseren van wijkavonden/groothuisbezoeken met dien verstande dat dit gebeurt in samenspraak met de leden van de zorggroep;
 • het bezoek aan nieuw-ingekomenen;
 • het bijwonen van de classisvergaderingen en andere overlegvormen;
 • aanwezigheid etc. bij rouwdiensten en andere diensten van bijzondere aard.

Diaconie

Taakstelling:

Diaconaat vindt haar oorsprong in de dienende functie van Jezus Christus in onze wereld: Hij die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen.

Met de kerkorde als leidraad hebben wij als diaconie een beleidsnota geschreven, bedoeld om doelgericht te werken aan de opbouw van de diaconale gemeente.

In de kerkelijke gemeente gebeurt geweldig veel. Maar tang niet alles wat op de diaconale tafel belandt, kan uitgevoerd warden. Er moeten keuzes gemaakt worden en een beleidsplan helpt daarbij. Zo krijgen we beter zicht op taken waar we als diaconale gemeente (speciale aandacht) aan moeten besteden en komen de leemten (de zgn. witte vlekken) in zicht. Dat motiveert: diakenen en gemeenteleden weten beter wat er van hen verwacht wordt. We zien duidelijker dat wat we doen – samen met at die anderen – een bijdrage kan zijn aan het zijn van een diaconale gemeente in deze tijd. Dat bemoedigt en dat inspireert: zo houden we het samen vol.

Activiteiten/uitvoering:

Tot opbouw van de gemeente is aan de diakenen toevertrouwd:

De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.

Het beleid is er op gericht in elke dienst vertegenwoordigd te zijn. De diaken van dienst draagt als eindverantwoordelijke zorg voor het distribueren van de Cd’s. Op aanvraag wordt de gebrande CD meteen na afloop van de dienst gekopieerd. Tijdens de dienst brengen de diakenen het collectedoel ander de aandacht van de gemeente.

De dienst aan de Tafel van de Heer

Vier maal per jaar is er een avondmaal. De zorg voor de diensten is aan de diakenen toevertrouwd. De diakenen hebben een liturgische inbreng. De collecte is bestemd voor een diaconaal doel.

Het mede voorbereiden van de voorbeden.

In de hal van de kerk ligt een voorbedenboek, waarin een (recent) krantenartikel en losse voorbeden kunnen worden opgenomen. Op de dagen dat er geen viering is wordt een tweede voorbedenboek gebruikt, waarin de voorbeden van de bezoekers kunnen worden opgenomen.

Het inzamelen en besteden van de liefdegaven

De diakenen leveren een bijdrage in de dienst aan de rondgangscollecte die elke week wordt gehouden. Richtlijn voor de collecten is het rooster van Kerk in Actie, waardoor over het algemeen de eerste zondag een afdrachtcollecte is en de vierde zondag een eigenwerkcollecte.

Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van de diaconale roeping.

De diaconie wil trachten de betrokkenheid van de gemeente te vergroten. Zij doet dit door het houden van campagnes in het kader van Kerk in Actie, het stimuleren van Wereldwinkel-aankopen en het inzamelen voor de voedselbank.

Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.

Ook in de komende jaren wil de diaconie aandacht blijven geven aan zieken en aan mensen die moeilijk hun huis uit kunnen komen. Bij langdurig zieken wordt geprobeerd er op toe te zien dat zij en hun directe omgeving de aandacht krijgen die men nodig heeft. leder jaar wordt er een dienst gehouden waarin extra aandacht wordt besteed aan zieken en ouderen. Dit gebeurt tijdens de oogstdiensten, ‘n-Straaltje-Zon-dag met respectievelijk een fruit- en bloemengroet.

Mensen die een partner hebben verloren of een ander verlies hebben geleden mogen niet aan onze aandacht ontsnappen. Hierbij is ook informatie vanuit de gemeente onontbeerlijk.

Het verzorgen en rondbrengen van de kerstattenties voor ouderen en zieken wordt als een zinvolle diaconale taak gezien, maar bereikt alleen zijn doel als er ook op andere tijdstippen van het jaar aandacht en zorg voor elkaar is.

Verder wordt meegewerkt aan “Kerk in Actie”, handtekeningenacties, de paasgroet voor gevangenen, de verkoop van kaarsen en kaarten voor Amnesty International en de Dorcas Voedselhulp.

Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.

Het beleid is er op gericht de items van het conciliair proces levend te houden: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De uit het conciliair proces voortgekomen “Stichting Solidariteitsfonds Alblasserdam” en diverse organisaties met een kerkelijke achtergrond op het gebied van o.a. drugsverslaving en ex-gedetineerden warden door ons gesteund.

Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande. Hierbij gaat het de komende jaren vooral om het volgen van de ontwikkelingen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) d.m.v. het participeren in het diaconaal platform Alblasserdam en het eventueel signaleren van onbedoelde nevenactiviteiten van sociale wet- en regelgeving.

Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de diaconie.

De gelden die voor de diaconie zijn bestemd komen op een aparte rekening. Zij worden beheerd door de administrateur van de diaconie en gecontroleerd door de voorzitter en de jaarlijkse kascontrole. De bestemming van deze gelden wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

En zo zij daar toe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Per jaar zijn er ongeveer 8 diaconievergaderingen. Indien nodig is er telefonisch of email overleg. De diaconie wordt vertegenwoordigd in het moderamen en op de classicale vergaderingen. De diakenen wonen de vergaderingen bij van kerkenraad en bestuur.

Kerkrentmeesterschap

 Taakstelling:

Het college van kerkrentmeesters dient een beleid te voeren waarbij de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn, zodat het beleidsplan ten uitvoer kan worden gebracht.

Het college ziet toe op/dan wet beheert:

 1. Een eigen kerkgebouw ten behoeve van ons eigen gebruik en de verhuur aan derden (Stichting);
 2. Een eigen pastorie ten behoeve van onze predikant (VVP);
 3. Diverse spaar- en banktegoeden met rente-inkomsten;
 4. Inkomsten uit legaten en nalatenschappen;
 5. Inkomsten uit collectegelden, vrijwillige bijdragen en schenkingen;
 6. Inkomsten uit acties van enthousiaste vrijwilligers als rommelmark en kerstmarkt;
 7. Financiën van de VVP;
 8. Het bijhouden van het ledenregister.

Verder onderhouden de kerkrentmeesters nauw contact met de Stichting tot instandhouding van de Elthetokerk.

Activiteiten/uitvoering:

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financieel nakomen van afspraken met ander meer:

 1. De predikant;
 2. De organisten;
 3. De gastpredikanten;
 4. Kinderkring;
 5. Verplichtingen van de gemeente.

De kerkrentmeesters dienen de jaarlijkse financiële verplichtingen aan overkoepelende organisaties na te komen. Afhankelijk van de financiële ruimte kan ook worden besloten steun te verlenen aan andere zelfstandige onderdelen binnen de Elthetogemeente zoals diaconie, zanggroep, kinderkring etc.

In ieder geval dient tot de taken te worden gerekend:

 • het uitzetten van financiële acties zoals de paascollecte, de oudejaarscollecte, de kerstcollecte, de generale kas, de actie kerkbalans, het tellen en verantwoorden van de contante gelden (collectes);
 • het deelnemen aan en een actieve inbreng leveren in de vergaderingen van kerkenraad en bestuur, de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters, het deelnemen aan streek- en landelijke vergaderingen van kerkrentmeesters, het onderhouden van informatief contact over de LRP;
 • het bijhouden van het verloop van het kerkbezoek, de financiën, collectes door de jaren heen en het doen van verslag aan de Elthetogemeente;
 • het onderhouden van contacten met de stichting;
 • de juiste behandeling van arbeidsrechtelijke zaken volgens de daartoe geldende voorschriften;
 • het regelmatig onderhouden van contact over de werkzaamheden van de predikant (tijdverantwoording, het behandelen en oplossen van problemen ontstaan vanuit de werkzaamheden van de predikant of persoonlijke situatie);
 • het bestand van de ledenregistratie bijhouden, mutaties doorvoeren, informatie naar de kerkleden en de kerkenraad en bestuur, de ledenlijstselectie;
 • de eindverantwoordelijkheid voor de website.

 

Enkele gegevens met betrekking de opbouw van onze gemeente.

De Elthetogemeente bestaat uit:

 

2008 2012
161 eenheden 146 eenheden
321 personen 292 personen
132 mannen 122 mannen
179 vrouwen 170 vrouwen
   
125 personen boven de 65 jaar 120 personen boven de 65 jaar
110 personen tussen de 40 en 65 jaar 79 personen tussen de 40 en 65 jaar
41 personen tussen de 20 en 40 jaar 40 personen tussen de 20 en 40 jaar
70 personen onder de 20 jaar 53 personen onder de 20 jaar

 

Aantal belijdende leden:             82

Aantal doopleden:                        160

Aantal PKN personen:                 235

Aantal kinderen:                           42 dochters en 35 zonen

 

Afsluiting

In het vorenstaande is/wordt aangegeven hoe in de periode van het beleidsplan 2012 – 2016 het instandhouden en uitbreiden van de Elthetogemeente wordt nagestreefd. Het uitwerken van het beleidsplan zal van velen een grote inzet vragen. De Elthetogemeente bruist van allerhande activiteiten en wordt getracht om met het uitvoeringsplan ELAN nieuwe initiatieven en activiteiten te ontwikkelen. Wij hopen op een goede tijd met elkaar en bidden dat Gods zegen op ons werk mag rusten.

 

Aldus vastgesteld op 10 december 2012.

Kerkenraad en Bestuur Elthetogemeente,

de scriba,                            de voorzitter,

Cor Resseler                      Inge Nieuwenhuis